Göran on tour: Vision ”Improving Childrens Health”

Som jag beskrivit i tidigare blogg har Cincinnati Children ambition att I varje moment kunna beskriva sig själv som ”High Reliable Organisation” Referensen är:

cc_blogg

I arbetet att utveckla ”Situational Awarness” i vardagsarbetet  växte idén fram att vid inskrivningssamtalet på sjukhuset definiera hur många timmar barnet kommer att vara på sjukhuset. Att försöka identifiera en ideal tid för vård och omvårdnad på sjukhuset. Detta har sedan blivit något av ett adelsmärke för alla kliniska områden i organisationen, att kunna komma så nära ideal tid som möjligt. Idag har man ett mål”fönster” om 2-4 timmar beroende på diagnos eller sjukdom. Man mäter sedan frekvensen av lyckade ”estimeringar”.

För att lyckas har man sedan utvecklat arbetsprotokoll som svarar på måltiden som beskriver vad som ska göras om någon iakttagelse från någon medarbetar pekar mot att tiden ej kommer att hålla.

Iden med ”situational awarness” (SA) har också utvecklas inom ramen för deras satsning på vad vi skulle kalla primärvård. Tillsammans med olika aktörer/intressenter i staden Cincinnati, till att börja med, men sedan i många städer har man utvecklat ”Communities” för samverkan kring barns hälsa. Man stimulerar utvecklandet av en lokal kännedom SA om hälsoläget och tillsammans med kyrkor, idrottsföreningar, kommunala intressenter försöker man förebygga ohälsa.  Ett projekt kallas Healthy Homes, Block by Block. Om du går in på https://www.facebook.com/cctln/photos/a.1686055708272756.1073741828.1683615498516777/1734860786725581/?type=3&theater

Eller https://www.santamaria-cincy.org/tag/healthy-homes-block-by-block/

Finner du spännande beskrivningar på hur man risk stratifierat uppväxtmiljöer för barn och i dessa agerar med uppsökande verksamhet för att om möjlighet medverka till att barnen inte behöver sjukhusets service.  Arbetet hålls samman av Kvarters ledare som många gånger har en egen erfarenhet att leva i riskmiljöer. Mer om detta kan du läsa på http://www.wcpo.com/news/insider/santa-maria-staffer-knows-what-its-like-to-be-the-kind-of-kid-she-helps-with-healthy-homes-program

Viktiga lärdomar i arbetet är att kvaliteter som Tillit, ledarskap som ”brinner” för utmaningarna och har passion, delaktighet och gemensamma beslut, och bra mätningar är viktiga framgångsfaktorer.  Resultaten är oerhört positiva. Inom flera kroniska områden har man kunnat visa att barn från besvärliga uppväxtvillkor mår mycket bättre trots att de drabbats av exempelvis Astma eller diabetes. Det känns extra spännande efter besöket att fortsätta ett nära samarbete med Cincinnati Childrens.

 

 

Göran on tour: Patientsäkerhetsarbete med 10 års erfarenhet där standardisering och aktivt deltagande av alla satts i fokus

Vårt besök på Cincinnati Children rivstartade på måndagsmorgonen med ett deltagande, förvisso genom video (kommande dagar blev det tillfälle att delta ”live”), med det dagliga styrningsmötet kallat DCI/Daily Check In. Vi fick stifta bekantskap med en mötesform som genomförs med lite olika bemanning 3 gånger per dygn 7 dagar i veckan.

En struktur och systematik finns i botten där alla deltagare har med sig uppdateringar om såväl kapacitet som patientsäkerhetsfrågor för varje patient i det ögonblicket mötet genomförs. Genomgång och redovisning av nuet sker med hjälp av ett standardiserat protokoll och ca 20 parametrar gås igenom per enhet och därmed kartläggs hela sjukhuset. Dokumentationen görs digitalt och samtliga ledningsnivåer får varje dag en rapport.

Dokumentationen, alla ledningsnivåernas involvering i kapacitetsläget och säkerhetssituationen är grunden för något de benämner ”Cincinnati Children’s approach to leveraging event-driven analytics to change the outcome”. Krraften till perfektion finns i ambitionen att utveckla hos alla medarbetare teamen kallade microsystem och systemägarna “Situational Awarness” en ”Awareness to Reduce the Unrecognized”. Målet är att värna om en kultur som gör sitt yttersta för att skapa tillit hos patienter och anhöriga och att reducera ”Clinical Deterioration and Serious Safety Events (SSE)”
I en utvärdering av CC:s angreppssätt kan man läsa att systemetet idag har en outtröttlig ambition att bli: A reliable system to identify, mitigate, and escalate risk and be associated with a near 50% reduction in UNSAFE transfers and SSEs. Vi fick se mycket imponerande resultat som visade att man ej haft en SSE på flera år på hjärtenheten och deras kliniska processer.

CC_Bild1

Mötesplatsen DCI ska max ta ca 15 minuter och vårdenhetsledaren kommer uppdaterad utifrån protokollet om ca 20 indikatorer men cokså med svaren på tre perspektiv frågor
1. LOOK BACK – Significant safety or quality issues from the last 24 hours
2. LOOK AHEAD – Anticipated safety or quality issues in next 24 hours
3. FOLLOW-UP – Status reports on issues identified today or days before
Enligt Dr Stephen Muting som är “pappa” till angreppssättets införande på hela sjukhuset så utvecklas ett ansvarstagande för hela systemets resultat, vilket är oerhört centralt om man ska kunna utveckla en ”High Reliable Organisation”(Weick). Stephen refererar när han pratar med oss till Weicks beskrivning av system tänkande
“Systems thinking focuses on understanding the structures in a system and how those structures guide the actions and interactions of the people who work in the system. Recognizing this interconnectedness between and among structures and people in a system is fundamental to the ability to prevent, detect, and correct problems that occur in an organization.”
Nedanstående två figurer är plattformen för DCI och hur uppföljningen av arbetet speglas i olika mätetal

CC_Bild2.jpg.png

CC_Bild3

Det är inte enkelt att I en blogg belysa tio års utvecklingsarbete men målsättningen att varje stund kunna beskrivas som en ”High Reliable Organisation” är mycket eftersträvansvärt.

I nästa blogginlägg  kommer jag försöka beskriva hur Cincinnati Children försöker arbeta för sin vision Improving Childrens Health inte bara genom sina kliniska processer på sjukhuset utan som en aktiv partner i hälsoarbetet.

/Göran

Göran on tour: Cincinnati Childrens

Cincinnati

Tillsammans med chefsläkare och chefssköterskor har jag varit i Cincinnati och besökt ett ledande barnsjukhus Cincinnati Childrens (CC) och deras resurscenter för utveckling Andersson Center.

Under 17 år har de arbetat med att utveckla koncept kopplat till modernt kvalitetsarbete. Vi har känt dem lika länge då de var viktiga partners i programmet som ledes av IHI kallat ”Pursuing Perfection.”

Min blogg kommer att vara tre avsnitt där jag i det första ger lite bakgrund till besöket och presenterara CC. Den andra delen kommer att handla om patientsäkerhet och daglig styrning och den tredje delen om nya kvalitetskoncept som CC fokuserar på.

Jag vill inleda med att ge en summering av dagarna som varit en stor upplevelse – CC är ett fantastiskt system med så många härliga ledare – de är fast bestämda att modernisera sina arbetsprocesser genom att kombinera förmågan att standardisera och ta bort allt slöseri med insikten om att flytta fokuset från sjukhusets göranden till hälsan i befolkningen. Patientaktivering och att göra patienten till en partner och bidra till mognare beroendeposition är i fokus. Likaså att bygga nya samverkansformer ute bland människors dagliga sociala nätverk och försöka inspirera till hälsa och reducera antalet besök på sjukhus för dem som kan undvika det. Jag är också så inspirerad av deras öppenhet att förnya sina mötesplaster i ambitionen att säkra pålitlighet och förtroende.
CC:s vision är: ”Improving childrens health” och i linje med denna vision är Anderson centers vision att vara en ”Catalyst of improving Childrens Health”. Anderson center säger också att de ska bidra till att hjälpa CC att vara ”Best in becoming better”

CC formulerar sin mission med följande nyckelbegrepp:
• Being a trusted and effective partner every time
• Best possible outcomes, experiences for the children, safety and affordability
• Kid´s be the healthiest
• Create new knowledge and acxcelerate its application
• Cultivate a learning Health Care system
• Leaders able to Health System transformation

Det är inte utan man känner igen sig och att rötterna från arbetet i Pursuing Perfection (se http://www.ihi.org om du vill läsa mer). Besöket blev en verklig bekräftelse på vikten av kontinuitet och uthållighet.

Michael Fischer (nuvarande CEO) som efterträdde Jim Anderson har haft modet att gå från ett inifrån ut fokus till ett utifrån och in. Alla talar om vikten av samverkan med ”community”.I förändringen finns en mycket ambitiös utbildningssatsning av medarbetarna i kvalitet och processutveckling koordinerat från Andersson center. Ett 30 tal utbildningsomgångar har genomförts i deras version av ATP – intensiv kurs i 6 månader med 6 mötesplatser och däremellan kvalitetsarbete på hemmaplan. Samverkan med Universitet för 3 åriga satsningar i Masterutbildningar – internetutbildningar i grundläggande kvalitetsmetoder för alla medarbetare. Anderson Center har idag team sammansatta för att hjälpa de kliniska processledarna i kvalitetsarbete – bemannade med analys och statistik kompetens, kvalitetsmetod kompetens, och mötesledarkompetens. Dessa team bistår med system, struktur och kvalitetskunskaper. Jag uppfattade att de har minst 12 sådana team igång kontinuerligt.

Idébärande för investeringen och som vi alla träffade Stephen Mutting, Uma Kotogal , Peter Margolis och Carrol Lannon. De två sistnämnda har vi alla möjlighet att träffa kommande vecka på Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens.

/Göran

RJL on tour: Imponerande

Vår sista dag inleds på Como clinic – en del i HealthPartners – som bedriver specialiserad öppenvård.

Teamarbete och integrerat kliniskt beslutsstöd 
Vi blir imponerande av deras standardiserade arbetsbeskrivningar och informationsflöden för flera diagnoser. Kliniskt beslutstöd likt FAKTA, samt bra översikter för aktuellt patientstatus är integrerade i Epic, deras motsvarighet till Cosmic. Vi utbyter några korta reflektioner med varandra inom “RJL-teamet” och konstaterar att vi har mycket av detta på plats hemmavid också. En del av våra egna översikter är nog t o m bättre, men en del kan definitivt utvecklas såsom lättillgänglig åtkomst till beslutsstöd för alla vårdnivåer.

De guidar oss igenom ett typiskt patientbesök på kliniken. Detta inleds med att patienten tillsammans med en undersköterska eller sjuksköterska går igenom ett standardiserat frågeformulär som utgår från ålder och kön. På så sätt får läkaren en snabb överblick av aktuellt status för patienten och angelägna fokusområden. De har ett väl utvecklat teamarbete och sjuksköterskan har ofta delegation på att signera svar samt återkoppla resultat till patient. Det är också vanligt också att en klinisk farmaceut är kopplad till klinikens olika team.

Analys och lärande
Igår fick vi en utförlig beskrivning av hur organisationen HealthPartners gör för att stödja sina kliniker med underlag för analys och uppföljning, främst av medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och kostnader. Detta blir väldigt tydligt idag på Como Clinic, där de berättar om sina resultat samt visar hur olika uppföljningsvyer på såväl patientnivå som kliniknivå ser ut. Inom primärvård finns t ex ca 75 kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att upptäcka skillnader mellan olika kliniker, ned på teamnivå. Detta följs upp genom dialog och riktade åtgärder, såsom kompetensutveckling eller rekrytering. Ett lyckat koncept för att öka just kollegialt lärande mellan främst läkare i primärvård och sjukhus, är ett utbildningskoncept via webinars alt video ett par tillfällen per månad (oftast morgontid kl. 7-9.) Fokus läggs då vid att diskutera knepiga patientfall inom tex kardiologi eller endokrinologi med specialistläkarkollegor inom slutenvården. Devisen är “moving knowledge, not patients”.

Patienten i fokus och effektiva flöden
Vårt sista besök går till Park Nicollet Methodist Hospital i Minneapolis. Även detta sjukhus är en del av HealthPartners organisation. Park Nicollet har under ett 10-tal år satsat på lärande och utbildningar tillsammans med Toyota i Japan. Effektiva flöden genomsyrar allt vi får ta del av, från sterilcentralen till akuten och onkologkliniken. Sjukhuset har också belönats med ett flertal nationella utmärkelser, bl a för sin stroke-vård i toppklass. En intressant förändring inom just stroke-vården, var att de förflyttat all rehabilitering från sjukhusen till framförallt hemrehabilitering. Värt att undersöka vidare!

Vi får göra ett studiebesök på akuten, där i princip alla rum kan nyttjas till alla olika behov, mobila vagnar med utrustning tas med till resp rum. Nästa besök går till den nyligen ombyggda sterilcentralen som ligger i hjärtat på sjukhuset – på bottenplan mitt i sjukhusbyggnaden. Chefer och medarbetare har deltagit i utformning av lokal, utrustning och flödeslogistik. Vi imponeras av deras arbetsflöden, IT-stöd och inte minst, stoltheten som de uppvisar över sitt arbete och sitt resultat av delaktighet och påverkan inom verksamheten!
Vi avslutar dagen med ett fint besök på onkologkliniken (Cancer Center), som blir såväl särskilt berörande som särskilt inspirerande. De fokuserar på ett sammanhållet flöde där individens behov och integritet värnas på ett fantastiskt vis. Behandlingsrum, patient- och medarbetarutvecklade behandlingsstolar, inredning – ja, till och med personalens civil-liknande kläder ramar in miljön och omhändertagandet på ett respektfullt och personligt vis. IT-stödet Epic möjliggjorde dessutom översikter i realtid för att minimera onödig väntan. De ansvarar även för ett eget apotek, inklusive farmaceuter, för att ha full kontroll och närhet till läkemedel. Sista rummet vi besöker är ett avslappnings-/meditationsrum. Personliga musikval kan göras och musikens vibrationer leds genom fåtöljen, samma musik kan få följa med personen till behandlingsrummet. Föremål och bilder från naturen skapar ett lugn och harmoni. Det är så dags att avrunda besöket och vi lämnar Park Nicolett Methodist Hospital, berörda och imponerade.

Reflektioner och lärdomar
Vi är tacksamma för fem intensiva och inspirerande dagar. Vi konstaterar att vi har många gemensamma utmaningar med våra besökta organisationer och samhällen, men också att vi har väldigt mycket som fungerar väl. Deras stringens, effektivitet och uthållighet inom utvecklingsarbete är dock något som vi alla inspireras av, och under resan hemåt planerar vi redan för nästa steg. Dels för vad och hur vi kan utveckla RJLs utvecklingsstrategier inklusive lednings- och stödfunktioner därinom. Dels hur vi ska ta tillvara på vårt nu stärkta teamarbete som vi tack vare denna lärande-resa utvecklat!

T A C K!

 

 

RJL on tour: Det hela började med ett möte med invånarna

WP_20170328_009WP_20170328_020

– Det hela började med ett möte med invånarna där vi kom fram till områden som var viktiga för oss för att skapa ett välmående Algoma. Han utstrålar stolthet och entusiasm när han fortsätter och berättar att det är från denna skolan som initiativet tagits att bjuda in hela samhället till partnerskap.

Vi är på en skola i Algoma där rektorn för skolsystemet i samverka med Bellin Helalthcare tagit initiativet till att bjuda in hela samhället i att bidra till ett välmående Algoma. Under 1,5 dag får vi leva visionen i mötet med invånarna. I supermarket finns loggan för ett välmående Algoma där träffar vi en medarbetare som satt upp ett ställ vid utgången med nyttiga recept som skulle vara lättlagade och med koppling till varor som var på extra pris.  I turistbyrån träffade vi en annan ambassadör för ett välmående Algoma som startat event runt sina nätverk. På ett företag hade man skapat hälsorörelse genom att bjuda in till hälsosamtal och skapat hälsosammare mat i lunchrummet som alternativ. På gymmet hade man 25% rabatt på träning om läkaren på vårdcentralen signerat och utifrån egna mål fick man personligt träningsstöd och kunde delta i utbildningar kring livsstilsförändringar. Hela tiden slås vi av hur man lyckats få igång en rörelse där alla som blir involverade ser sina möjligheteter att bidra slås av det Kahneman skriver i boken tänka snabbt och tänka långsamt hur viktigt det är att bygga strukturer som hjälper till att göra ”knuffar” i rätt riktning där det blir lätt för individen att göra de rätta valen.

I mellanrummen mellan besöken kör Tean oss i i sin Jeep, hennes hjärta är fyllt av att berätta alla fina invånarberätteler om hur satsningen på hälsa gjort skillnad i många människors liv. Tena har lämnat sitt klassrum och sin lärartjänst för att jobba i det större klassrummet med kunskapsförflyttning i samhället. Hon jobbar full tid med att skapa samverkan mellan olika företag, föreningar och organisationer men är noga med att säga jag har varit med i början men nu driver dom detta helt själva. Var vi än kommer så har Tena byggt relationer som gör att människorna vi möter utstrålar glädje och tillit över att dela sina berättelser om hur deras liv blivit mer hälsosamma.

Hon svänger upp vid en mindre byggnad stannar bilen och säger det bästa har vi sparat till sist.

Vi möter nu ett gäng studenter som introducerar oss i hur de spridit hjärt– lung räddning till flera tusen personer och vi får genomgå ett träningspass och får ett gummiarmband som bekräftar att vi nu är med i rörelsen #Algoma SavesLives. Efter det introduceras vi i ”Pathfinder” en miljö som byggts för elever som inte naturligt funnit sina strategier för att hitta väg i livet. Det var så tyst att man kunde höra en knappnål falla när Elisabeth en ung tjej med keps trevande sökte orden att beskriva sin berättelse och hur hon genom mötesplatsen Pathfinder erövrat mod och hopp för ett liv som skulle genomsyras av starkare självförtroende, mer glädje och välmående. På frågan vad hon ville skicka med oss som besökare svarade hon om man verkligen vill hjälpa en annan människa är det viktigaste att man utvecklar en djup förståelse för den människans behov. Och att man inser att det kan finnas många olika vägar det ser inte lika ut och blir inte samma resultat vi är människor och behöver lyssna för att förstå varje människas unika behov.

När vi från vår grupp ombeds dela några bilder kring hur vi arbetar med wellbeing och hälsa delar vi vår berättelse om Britt-Marie och hennes nära och kära, om drömmarna om att skapa bästa platsen att bo och leva på i Jönköping. Om förflyttningen till öppna vårdformer och den nära vården. Där primärvården är hjärtat och basen en primärvård som speglar mötet med människor och deras berättelser. En primärvård som har sina byggstenar i en värdegrund där löften till invånarna visar vägen vid varje möte i vardagen. Uppfyllda och tacksamma åker vi vidare mot nästa spännande möte med HealthPartners i Minnesota.

RJL on tour: På jakt efter hälsans påverkansfaktorer

Hälsan i ett samhälle har stor betydelse för hur samhället mår. Stora skillnader i hälsa skapar ofta också skillnader i de förutsättningar människor har att leva det liv som man vill. De hälsofaktorer som är väl beskrivna i litteraturen gör sig påmind. God livsmiljö, utbildning och sociala relationer är betydligt viktigare än arv och tillgång till hälsa och sjukvård. Jag tänker på det afrikanska ordspråket ”Det tar en hel by att uppfostra ett barn”. Kanske har invånarna i Algoma tagit fasta på det, kanske har andra utmaningar i sitt lilla samhälle drivit dem dit de är. Faktum är att de skapat en unik miljö för att skapa hälsa hos sin befolkning och skapat en förståelse att det är allas arbete.

Stora utmaningar i en glesbygd

Det märks redan vid bilfärden dit att detta samhälle brottas med stora utmaningar. De stora jordbruken förgiftar sakta men säkert, brunn efter brunn. De stora vattendragen går också samma öde till mötes. Samtidigt, under vårt besök, föreslår nyvalde presidenten att stödet till miljöarbete för att rädda de stora sjöarna kraftigt ska beskäras. Ett stort bakslag och en stor källa till diskussion i samhället.

Avstånden är stora och det är ett av de glest befolkade ställen jag varit i. Naturen påminner mycket om Sverige. Det är stora öppna åkrar i söder och skogar i norr. Spannmålsodlingen och boskapsskötseln är viktiga inkomstkällor. Det påverkar naturligtvis viljan att bedriva ett mer hållbart jordbruk då många har sin försörjning där. Tankarna går till Sundsvall och den svenska ångermanlandskusten. Pappersindustrin ligger uppradad längs floden där timmerflottning varit en viktig arbetsuppgift genom åren.

Kanske är det då inte konstigt att stadens Turistbyrå och tillika näringslivskontor är delaktiga i att utveckla de gemensamma tillgångarna. De driver frågor tillsammans med företagare på orten kring hur man kan skapa attraktivitet för företag och turister. Men de gör också lite annorlunda aktiviteter för att skapa hälsa i befolkningen. På turistbyrån berättar den unga tjejen att de anordnar viktminskningstävling i samband med förra jul och nyårs helgen. Målet var att inte gå upp i vikt under helgerna. Staden placerade ut vågar i olika gatuhörn. För att skapa uppmärksamhet så samarbetade de med lokala brandkåren och de utmanande borgmästaren i vikttävlingen.

Äta rätt och äta lagom – en utmaning

Just matvanorna är något Live Algoma trycker hårt på. Det sker både en under och överkonsumtion av mat. Rektorn på skolan Nick, beskriver hur de fattigaste barnen kan köpa en påse chips och en läsk för en dollar. Detta blir barnets frukost lunch och middag. McDonalds är billigare och snabbare än att laga mat. Turistbyrån vill flytta matmarknaden ner till city så fler kan köpa bra råvaror till överkomliga priser. Man försöker också få fram att matkuponger ska gälla som betalningsmedel även där. Strax utanför stadskärnan ligger stadens supermarket. Det är den nationella kedjan Piggly Wiggly. Som en kuriosa kan nämnas att det var den första matbutik-kedjan som gick från över-disk-handlande till snabbköp. Detta redan på 1800-talet. Nåväl. En av de anställda fick en idé att dela ut veckans recept till sina kunder. De har som mål att alla ska laga minst ett nyttigt mål mat i veckan. Kanske är det ett blygsamt mål, men det säger en del om vilka utmaningar samhället har.

– Jag är uppfödd på en gård och van vid min farmors mat, men dagens unga förstår inte att uppskatta att laga mat från riktiga råvaror och föredrar processad mat i lådor och förpackningar, säger Nick lite sorgset.

Piggly Wiggly delar ut recept på nyttig mat som ändå är anpassad till den befolkning som är och handlar. Exempelvis ska de spansktalande mödrarna kunna ta till sig nyttiga recept. De tipsar också om vilka ingredienser som är på REA. Så alla ska ha råd. De använder också sociala medier för att sprida recepten.

– När vi delar detta på Facebook skapar det diskussioner om vad som är gott och vem som har prövat vad, säger den butiksanställde stolt.

Av en händelse så träffar vi på en tjej i trettonårs åldern. Teal, vår värdinna, hade henne som elev i mellanstadiet. Hon fick berätta om sitt kvalitetsarbete som hon gjorde i sjätteklass. Det handlade om att leverera skadad frukt till skolorna. Teal, berättar att barnen får lära sig kvalitetsmetoder såsom PDSA-hjul. Det är genomgående för de personer vi möter. De följer PDSA-hjulets mall; att sätta mål, att mäta förbättringar och att se bakslag som fall framåt. ”Failing forward” är ett uttryck som återkommer ofta i vara samtal.

Hälsa över alla gränser

I jakten på framtidens hälsoarbete baserat på hälsofaktorer så kommer vi till stadens gymnasium. Det första vi möter är ett gym. Det är en handfull seniorer som är redan är igång på löpbanden och i styrkemaskinerna. Gymmet är sponsrat av primärvårdsystemet Bellin Health och de skriver ut fysisk aktivitet på recept. Sjukgymnaster hjälper till med träningsprogram baserat på behovet hos den enskilde och Sjuksköterskan kommer till gymmet 2-3 dagar/vecka och erbjuder bedömningar och hälsoråd. Förutom detta håller Bellin Health i utbildningar på plats på gymmet. Det som är extra spännande är att studenter tränar tillsammans med seniorer på gymmet. Just att integrera och skapa spännande samarbeten och möten i samhället präglar alla de sammanhang vi får se.

Meningsfull sysselsättning är också hälsa.

Skolan förstod att samhället behövde arbetskraft som kunde match behovet i det närliggande samhället. Därför var det naturligt att att starta ett tekniskt gymnasium. Förutom att bedriva traditionell undervisning så samarbetar man med grafiker och artistiska inriktningar på skolan som gör reklam och varumärken. De har alltså en hel produktionskedja på skolan. programmet kallas Wolves technology döpt efter skolans maskot, Wolves. Allt är sammanvävt med samhället i övrigt. Man skapar ett ägandeskap hos ungdomarna när de går utbildningen. Att ta ansvar för helheten och samhället är en viktig lärdom. Förutom detta så bjuder man in samhället att komma in och göra projekt tillsammans med studenterna. De kallas för FAB-LAB. Allmänheten kommer in med idéer och studenterna hjälper till att förverkliga dessa. Skolan står för maskinerna och studenterna lär personerna att genomföra sina idéer.

Företaget som vill ha hälsosamma medarbetare

I Algoma väntar man inte på att folket kommer till organisationerna. De går ut dit där personer är. Bellin Health har en sjuksköterska, Nurse Jody, som gör besök på företaget. De erbjuder hälsosammare mat i företagets lunchrestaurang och anordnar Stegräknaretävlingar. Arbetsgivaren betalar för pulsräknare till sina anställda och de har olika hälsoutmaningar varje vecka. De personliga berättelserna är viktiga. De använder dessa som inspiratörer. ”Varför” är viktigt. De personer vi möter börjar med att berätta sin egen historia från ohälsosamt liv till mer hälsosamt och vad det har betytt för dem.

Att finna sina egna vägar i livet

De sista besöket är kanske det mest spännande. I en gammal nedlagd banklokal har man startat upp en skola som ska hjälpa ungdomar på rätt väg. Visst finns det många sådana ”Program” både i USA och i Sverige. Den stora skillnaden är att det är ungdomarna själva som designar sin skola. Lärarna är en speciallärare som tidigare arbetande på gymnasiet på orten och en f.d. amerikansk fotbollspelare. Han beskriver sin bakgrund som brokig. Han levde i en förort till Chicago under ganska tuffa förutsättningar. Hans drivkraft är hans egen son. han vill inte att han ska växa upp under samma betingelser som honom.

Båda lärarna trycker på hur viktigt det är att visa på vilka möjligheter varje individ har.

– Du måste ha ett “Varför” för att lyckas! Något som driver dig framåt, säger läraren. Att hitta sin egen stig kan vara det viktigaste för ens hälsa.

Det var två elever som fick berätta om sin personliga resa. Det var väldigt, väldigt starkt.

– Människorna här är viktiga, jag vill att alla ska lyckas. Inte bara jag, säger den 15-åriga tjejen och vågar knappt titta upp under sin lugg och nedtagna keps.

– Vi blir inte satta i en av 30 boxar i klassrummet. Alla är olika och har olika baggage. Därför kan man inte döma människor utan att förstå det, avslutar tjejen sin berättelse.

Pengar ingen drivkraft

Engagemang och personliga åtaganden är den viktigaste valutan i samhället. Det är genomgående att de vi möter vill något med sitt samhälle. Det beskrivs också i den modell som de arbetar efter. Detta arbete är ingen slump. Det är strukturerat och tydligt genomarbetet i en speciell vägkarta.

De bygger in förbättringsverktyg och de vi möter är väl införstådd i förbättringsmetodik. PDSA-hjulet är en metod som används. Samtidigt vill de inte krångla till det. Även om de har mätningar på övergripande nivå är det inget de belastar samhället med. Det är varken folkhälsomått eller pengar som driver människors engagemang.

– Jag ville jobba med personer som ville bidra med arbete och energi inte vara pengar. Så vi tackade nej till 500 000 dollar, avslutar Nick, rektorn på skolan.

RJL on tour: Vårdsamordning på Bellin Health

Måndagen startade med ett besök på Bellin Health där vi fick en ”walk through the Strategy wall”.

Strategin hade olika dimensioner som t ex: – kundernas röst – mission och vision – strategi karta – systemets BSC – följa resultat Arbetet var beskrivet i en ”play book” som definierade när, vem, vad, hur kommunicera och vilka kompetenser som behövdes för arbetet.

Ledningsgruppen på 20 personer träffas varje vecka och går igenom status och följer upp resultaten.

Förbättringsarbeten beskrivs i en 120 dagars cykler och man använder de vanliga förbättringsverktygen. Statusrapporter tas fram som innehåller mål, mätning, vad man åstadkommit under de senaste 4 månaderna, teammedlemmar, lärdomar och vad som planerades för nästa 4 månaderna.

Ett viktigt utvecklingsarbete som presenterades var deras nya teambaserade arbetssätt. En av anledningarna till att detta arbete startade var att vid införandet av deras IT-system Epic blev belastningen på framförallt läkarna väldigt stor. Anledningen var bland annat att allt skulle koordineras via läkarna. Utgångspunkten i arbetet blev patientens behov och det skapades ett ”core”-team. I teamet finns många olika professioner, läkare, sjuksköterska, undersköterska m fl. Vårdkoordinator ingick i teamet och var en viktig nyckelperson att koordinera arbetet kring patienten. Teamet sitter tillsammans på mottagningen för att bättre kunna samarbeta. ”Inkorgen” styrdes om till teamet istället för som tidigare till läkaren direkt.

Utöver ”core”-teamet fanns ett utökat team med fler kompetensen som kan rycka in vid behov. Det fanns möjlighet att ha videobesök med patienterna.

Vårdkoordinatorn (vårdsamordnare) är den som påbörjar dokumentationen i journalen. Efter fyller läkaren på med endast det som hon/han kan göra. Vårdkoordinat var oftast en undersköterska.

Med modellen har man sett flera förbättringar av kvaliteten, ökat tillgängligheten. Fler sjuksköterskebesök har startats. Omkring hälften av Bellins vårdcentraler har infört konceptet med teambaserad vård. Samverkan sker med hemsjukvård och sjukhem. I datasystemet Epic kan en longitudinell vårdplan skrivas som följer patientens vård.

Utmaningar/svårigheter som man ser:

  • Förändrat arbetssätt
  • Hållbarheten – (16 veckors förberedelse, 3 dagars utbildning i Epic, samt support vid driftstart)
  • Tid – det tar tid att sprid konceptet. (hade planerat att vara i drift på alla vårdcentraler vid det här laget.)

Bellin Health skickade med tre lärdomar

  1. Bygg vilja genom vision och strategi
  2. Bygg kapacitet genom integrerade system
  3. Visa resultat

Efter genomgången på Bellins huvudkvarter i Green Bay fortsatte turen till Algoma där vi fick möjlighet att se och höra om Bellins samarbete med ”the community”.

 

RJL on tour: När allt är ganska lika, vad är det unika?

WP_20170328_023

Jag känner igen mig i det mesta de talar om. De talar bara engelska så ibland har jag lite svårt att hänga med och fullt förstå. Funderar i samtalen på om det är något nytt, men så känner jag igen mig igen och noterar att det kanske inte direkt var något nytt. De gjorde bara lite annorlunda. Ibland lite bättre, ibland lite sämre ur mitt perspektiv. Vi har mycket att lära av varandra, även om vi är ganska lika.

Vad är det då jag har lärt mig under fyra dagars studiebesök i USA? Bellin health i Wisconsin och Health Partners i Minneapolis, två framgångsrika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Två starka varumärken. De lyfter fram sin historia och långa erfarenhet. Visionen, syftet och målen för verksamheten är tydliga. De vet vad de gör och de är stolta för hur de gör det. Men vänta nu, detta kännetecknar även oss i Region Jönköping. Vi är också ett starkt varumärke, så även här är vi ganska lika. Men vad är då det unika med Bellin health, Health Partners och Region Jönköping?

Jag tror jag vet vad som är det unika – det är individerna, människorna som jag har mött dessa dagar. De går inte att kopiera, ingen nämnd ingen glömd. Deras attityd, fantastiska arbete där de är. Det tar jag med mig, det har jag lärt mig – var och en av oss är unika, det är det som gör oss rika. Tillsammans kan vi fortsätta skapa framgångsrika arbetsplatser och organisationer var vi än är.

/ Göran, Anna, Anette, Joakim, Johan och Anette