Invitation: Team from Singapore will share their learnings

IMG_1499.JPG

The Region and its municipalities are currently hosting group of visitors from Singapore during four weeks.

The team came to Jönköping to explore Esther, person-centred care in the care chain, in “real life”. They are all clinicans and some of them are Esther coaches. Now they want to invite you to a workshop where they will share their learnings and insights. One of the purposes of this workshop is to have a dialogue about their experience and point out what we can learn from Singapore. We would like to explore new perspectives and possibilities together!

The program contains presentation of Health and social care system in Singapore and learning lessons during the visit in our Region.

When: November 15, 2017, 10am -12am
Where: Sal A, Regionens Hus, Husargatan 4, 551 11 Jönköping

Please notify Anastasia Shklyar at Qulturum if you would like to participate in the workshop.

Invitation_15_Nov

Singapore and Sweden learning together

Qulturum, Center for  Learning and Innovation in Healthcare in Region Jönköping County, are welcoming nine visitors from Singapore for a couple of weeks. They want to explore Esther, person-centered care in the care chain, in “real life”. They are all clinicans and some of them are Esther coaches or are in training to become one.

Read more about the upcoming Esther Training Program in our Esther Network International Blog.

Please find below the shared presentations from the training:

October 23:
Senior Alert (pdf)

October 24:
5P (pdf)

 

Välkommen Landstinget Sörmland!

På måndag den 9 oktober får vi besök av en grupp politiker från Landstinget Sörmland. Gruppen kommer bland annat besöka Självdialysen och höra hur vi arbetar med personcentrerad vård inom Region Jönköpings län.

På eftermiddagen träffar gruppen Anette Abrahamsson som arbetar som Chefssjuksköterska inom Region Jönköpings län. Hon kommer berätta om det arbete som görs för att minska antalet överbeläggningar.

Vi ser fram emot en lärorik dag tillsammans!
Varmt välkomna till Jönköping.

 

Program – Landstinget Sörmland

Warm welcome to the faculty team from the Health Foundation, UK

We are honoured to host a group of faculty members from The Health Foundation, UK. The faculty comes to Jonkoping October 10-12 in order to plan for GenerationQ forum in April 2018. This event will be designed for the participants/fellows in GenerationQ programme to learn together with the staff and patients from Region Jönköping County.

We are looking forward to working  and learning together with the Health Foundation faculty!

 Program – genQ

 

 

 

 

Välkommen Alliansen Kronoberg

IMG_1526

Idag välkomnar vi en grupp politiker från Kronoberg som besöker oss under två dagar.
Målet med besöket är att gruppen ska få en inblick i de strategiska utvecklingsområden för primärvården och den specialiserade vården som Region Jönköpings län arbetar med just nu.

Gruppen kommer också få ta del av hur vi arbetar med personcentrerad vård, bland annat genom ett besök på självdialysen.

Under fredagen träffar gruppen några representanter från Bra Liv. De kommer bland annat få ta del av primärvårdens utvecklingsarbete och arbetet med Bra Liv nära.

Welcome Region Hovedstaden

img_1499.jpgWe are very much looking forward welcoming a co-learning group from Denmark, Region Hovedstaden, later this week. The group, consisting of 10 Quality Managers from different hospitals in the Copenhagen area will visit us during two days, September 6th-7th.

The purpose of the visit is to share experiences, knowledge and results on improvement work including:

– How to organize the work & how to create involvement on several levels.
– How to support implementation of good results – including scaling up projects.
– How to maintain focus and good results when efforts are no longer followed up closely.
– How to work with patient involvement in improvement work.

The group will meet with several representatives from Region Jönköping county during these two days. They will also pay a visit to the Self Dialysis unit and the Oncological clinic at Ryhov County Hospital.

Warm welcome!

Program – Region Hovedstaden

Göran on tour: Vision ”Improving Childrens Health”

Som jag beskrivit i tidigare blogg har Cincinnati Children ambition att I varje moment kunna beskriva sig själv som ”High Reliable Organisation” Referensen är:

cc_blogg

I arbetet att utveckla ”Situational Awarness” i vardagsarbetet  växte idén fram att vid inskrivningssamtalet på sjukhuset definiera hur många timmar barnet kommer att vara på sjukhuset. Att försöka identifiera en ideal tid för vård och omvårdnad på sjukhuset. Detta har sedan blivit något av ett adelsmärke för alla kliniska områden i organisationen, att kunna komma så nära ideal tid som möjligt. Idag har man ett mål”fönster” om 2-4 timmar beroende på diagnos eller sjukdom. Man mäter sedan frekvensen av lyckade ”estimeringar”.

För att lyckas har man sedan utvecklat arbetsprotokoll som svarar på måltiden som beskriver vad som ska göras om någon iakttagelse från någon medarbetar pekar mot att tiden ej kommer att hålla.

Iden med ”situational awarness” (SA) har också utvecklas inom ramen för deras satsning på vad vi skulle kalla primärvård. Tillsammans med olika aktörer/intressenter i staden Cincinnati, till att börja med, men sedan i många städer har man utvecklat ”Communities” för samverkan kring barns hälsa. Man stimulerar utvecklandet av en lokal kännedom SA om hälsoläget och tillsammans med kyrkor, idrottsföreningar, kommunala intressenter försöker man förebygga ohälsa.  Ett projekt kallas Healthy Homes, Block by Block. Om du går in på https://www.facebook.com/cctln/photos/a.1686055708272756.1073741828.1683615498516777/1734860786725581/?type=3&theater

Eller https://www.santamaria-cincy.org/tag/healthy-homes-block-by-block/

Finner du spännande beskrivningar på hur man risk stratifierat uppväxtmiljöer för barn och i dessa agerar med uppsökande verksamhet för att om möjlighet medverka till att barnen inte behöver sjukhusets service.  Arbetet hålls samman av Kvarters ledare som många gånger har en egen erfarenhet att leva i riskmiljöer. Mer om detta kan du läsa på http://www.wcpo.com/news/insider/santa-maria-staffer-knows-what-its-like-to-be-the-kind-of-kid-she-helps-with-healthy-homes-program

Viktiga lärdomar i arbetet är att kvaliteter som Tillit, ledarskap som ”brinner” för utmaningarna och har passion, delaktighet och gemensamma beslut, och bra mätningar är viktiga framgångsfaktorer.  Resultaten är oerhört positiva. Inom flera kroniska områden har man kunnat visa att barn från besvärliga uppväxtvillkor mår mycket bättre trots att de drabbats av exempelvis Astma eller diabetes. Det känns extra spännande efter besöket att fortsätta ett nära samarbete med Cincinnati Childrens.

 

 

Göran on tour: Patientsäkerhetsarbete med 10 års erfarenhet där standardisering och aktivt deltagande av alla satts i fokus

Vårt besök på Cincinnati Children rivstartade på måndagsmorgonen med ett deltagande, förvisso genom video (kommande dagar blev det tillfälle att delta ”live”), med det dagliga styrningsmötet kallat DCI/Daily Check In. Vi fick stifta bekantskap med en mötesform som genomförs med lite olika bemanning 3 gånger per dygn 7 dagar i veckan.

En struktur och systematik finns i botten där alla deltagare har med sig uppdateringar om såväl kapacitet som patientsäkerhetsfrågor för varje patient i det ögonblicket mötet genomförs. Genomgång och redovisning av nuet sker med hjälp av ett standardiserat protokoll och ca 20 parametrar gås igenom per enhet och därmed kartläggs hela sjukhuset. Dokumentationen görs digitalt och samtliga ledningsnivåer får varje dag en rapport.

Dokumentationen, alla ledningsnivåernas involvering i kapacitetsläget och säkerhetssituationen är grunden för något de benämner ”Cincinnati Children’s approach to leveraging event-driven analytics to change the outcome”. Krraften till perfektion finns i ambitionen att utveckla hos alla medarbetare teamen kallade microsystem och systemägarna “Situational Awarness” en ”Awareness to Reduce the Unrecognized”. Målet är att värna om en kultur som gör sitt yttersta för att skapa tillit hos patienter och anhöriga och att reducera ”Clinical Deterioration and Serious Safety Events (SSE)”
I en utvärdering av CC:s angreppssätt kan man läsa att systemetet idag har en outtröttlig ambition att bli: A reliable system to identify, mitigate, and escalate risk and be associated with a near 50% reduction in UNSAFE transfers and SSEs. Vi fick se mycket imponerande resultat som visade att man ej haft en SSE på flera år på hjärtenheten och deras kliniska processer.

CC_Bild1

Mötesplatsen DCI ska max ta ca 15 minuter och vårdenhetsledaren kommer uppdaterad utifrån protokollet om ca 20 indikatorer men cokså med svaren på tre perspektiv frågor
1. LOOK BACK – Significant safety or quality issues from the last 24 hours
2. LOOK AHEAD – Anticipated safety or quality issues in next 24 hours
3. FOLLOW-UP – Status reports on issues identified today or days before
Enligt Dr Stephen Muting som är “pappa” till angreppssättets införande på hela sjukhuset så utvecklas ett ansvarstagande för hela systemets resultat, vilket är oerhört centralt om man ska kunna utveckla en ”High Reliable Organisation”(Weick). Stephen refererar när han pratar med oss till Weicks beskrivning av system tänkande
“Systems thinking focuses on understanding the structures in a system and how those structures guide the actions and interactions of the people who work in the system. Recognizing this interconnectedness between and among structures and people in a system is fundamental to the ability to prevent, detect, and correct problems that occur in an organization.”
Nedanstående två figurer är plattformen för DCI och hur uppföljningen av arbetet speglas i olika mätetal

CC_Bild2.jpg.png

CC_Bild3

Det är inte enkelt att I en blogg belysa tio års utvecklingsarbete men målsättningen att varje stund kunna beskrivas som en ”High Reliable Organisation” är mycket eftersträvansvärt.

I nästa blogginlägg  kommer jag försöka beskriva hur Cincinnati Children försöker arbeta för sin vision Improving Childrens Health inte bara genom sina kliniska processer på sjukhuset utan som en aktiv partner i hälsoarbetet.

/Göran

Göran on tour: Cincinnati Childrens

Cincinnati

Tillsammans med chefsläkare och chefssköterskor har jag varit i Cincinnati och besökt ett ledande barnsjukhus Cincinnati Childrens (CC) och deras resurscenter för utveckling Andersson Center.

Under 17 år har de arbetat med att utveckla koncept kopplat till modernt kvalitetsarbete. Vi har känt dem lika länge då de var viktiga partners i programmet som ledes av IHI kallat ”Pursuing Perfection.”

Min blogg kommer att vara tre avsnitt där jag i det första ger lite bakgrund till besöket och presenterara CC. Den andra delen kommer att handla om patientsäkerhet och daglig styrning och den tredje delen om nya kvalitetskoncept som CC fokuserar på.

Jag vill inleda med att ge en summering av dagarna som varit en stor upplevelse – CC är ett fantastiskt system med så många härliga ledare – de är fast bestämda att modernisera sina arbetsprocesser genom att kombinera förmågan att standardisera och ta bort allt slöseri med insikten om att flytta fokuset från sjukhusets göranden till hälsan i befolkningen. Patientaktivering och att göra patienten till en partner och bidra till mognare beroendeposition är i fokus. Likaså att bygga nya samverkansformer ute bland människors dagliga sociala nätverk och försöka inspirera till hälsa och reducera antalet besök på sjukhus för dem som kan undvika det. Jag är också så inspirerad av deras öppenhet att förnya sina mötesplaster i ambitionen att säkra pålitlighet och förtroende.
CC:s vision är: ”Improving childrens health” och i linje med denna vision är Anderson centers vision att vara en ”Catalyst of improving Childrens Health”. Anderson center säger också att de ska bidra till att hjälpa CC att vara ”Best in becoming better”

CC formulerar sin mission med följande nyckelbegrepp:
• Being a trusted and effective partner every time
• Best possible outcomes, experiences for the children, safety and affordability
• Kid´s be the healthiest
• Create new knowledge and acxcelerate its application
• Cultivate a learning Health Care system
• Leaders able to Health System transformation

Det är inte utan man känner igen sig och att rötterna från arbetet i Pursuing Perfection (se http://www.ihi.org om du vill läsa mer). Besöket blev en verklig bekräftelse på vikten av kontinuitet och uthållighet.

Michael Fischer (nuvarande CEO) som efterträdde Jim Anderson har haft modet att gå från ett inifrån ut fokus till ett utifrån och in. Alla talar om vikten av samverkan med ”community”.I förändringen finns en mycket ambitiös utbildningssatsning av medarbetarna i kvalitet och processutveckling koordinerat från Andersson center. Ett 30 tal utbildningsomgångar har genomförts i deras version av ATP – intensiv kurs i 6 månader med 6 mötesplatser och däremellan kvalitetsarbete på hemmaplan. Samverkan med Universitet för 3 åriga satsningar i Masterutbildningar – internetutbildningar i grundläggande kvalitetsmetoder för alla medarbetare. Anderson Center har idag team sammansatta för att hjälpa de kliniska processledarna i kvalitetsarbete – bemannade med analys och statistik kompetens, kvalitetsmetod kompetens, och mötesledarkompetens. Dessa team bistår med system, struktur och kvalitetskunskaper. Jag uppfattade att de har minst 12 sådana team igång kontinuerligt.

Idébärande för investeringen och som vi alla träffade Stephen Mutting, Uma Kotogal , Peter Margolis och Carrol Lannon. De två sistnämnda har vi alla möjlighet att träffa kommande vecka på Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens.

/Göran